Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Algemeen:
1. Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en af te geven op locatie.  Het lidmaatschap vangt aan, nadat SD&M het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven of er is via het inlogportaal van de website de gegevens juist invult en de eerste betaling via iDeal doet.
2. Studenten van SD&M mogen geen antecedenten hebben bij Justitie. Er kan naar een Verklaring Omtrend Gedrag worden gevraagd.
3. SD&M behoudt zich het recht voor personen welke storend en/of afwijkend gedrag vertonen voor, tijdens of na de les te verwijderen van de les locatie. Bij herhaling kan door SD&M eenzijdig het lidmaatschap worden beëindigd.
4. Wanneer blijkt dat de student onjuiste gegevens betreffende lid 1 & 2 van het reglement heeft verstrekt, kan beëindiging van het lidmaatschap volgen.
5. De cursist dient, bij deelname aan volwassen Krav Maga lessen, zich tevens te onderwerpen aan de lidmaatschapsvoorwaarden van KMG-NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG-Nederland en www.kravmaga.nl (Dit lidmaatschap geeft recht op het volgen van Krav Maga examens en geeft korting op diverse KMG Seminars en onze aansluiting bij KMG waarborgt de kwaliteitscontrole van onze instructeurs)
6. SD&M hanteert voor, tijdens of na de les een zero tolerance beleid op het gebied van alcohol en drugs. Bij het gebruik ervan/onder invloed van of indien het vermoeden bestaat, wordt men de toegang tot de les ontzegd.


Kleding en bescherming:
7. Kleding tijdens de training van Krav Maga dient te bestaan uit: Een lange zwarte trainingsbroek, een club/bonds t-shirt, en zaalschoenen. Na de 1e maand tevens het KMG logo patch op de linker broekspijp. Vanaf het P1 level ook uw KMG level patch op de linker broekspijp onder het KMG logo. Het T-shirt, de broek en de patches kan men bij een van de instructeurs aanschaffen
8. Voor bescherming van uzelf en uw partner dient u gebruik te maken van beschermende attributen zoals kruisbescherming (toque) en gebitsbescherming (bitje) Vanaf P1 komen daar handschoenen met een open handpalm (MMA handschoenen) en scheenbeschermers bij. Vanaf P2 is het gebruik van boks- handschoenen ook wenselijk. Deze attributen dienen door de student zelf te worden aangeschaft.  
9. Oefenmaterialen worden door SD&M verzorgd.


Etiquette:
10. Van studenten van SD&M wordt verwacht dat zij met respect omgaan met hun mede sportgenoten. Ongecontroleerd trainen hetgeen resulteert in het ontstaan van letsel of het bederven van andermans trainingsplezier, wordt niet geaccepteerd. 
11. Indien je iemand tijdens de les verwondt, ga je zelf of met een ander helpen om bij een dokter of eerste hulp te komen voor advies en/of medische hulp.
12. Het gebruik van Krav Maga buiten de trainingslocaties is alleen toegestaan ter verdediging van jezelf of ter verdediging van derden, wanneer er reëel gevaar is voor het welzijn van die persoon(en) Het gebruik van Krav Maga voor kwade doeleinden zoals zinloos geweld resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
  13. Het dragen van sieraden en/of juwelen tijdens de training is verboden. Dit voor de eigen veiligheid en voor die van je trainingspartner. Dus geen piercings, oorbellen, kettingen, armbanden en ringen tijdens de training. Het dragen van bril en contactlenzen is voor eigen risico.
14. Men dient voor en tijdens de les aan de instructeur veranderingen in de gezondheidstoestand kenbaar te maken. Bijvoorbeeld oude en nieuwe blessures, hoofdpijn, misselijkheid enz. Men mag nooit de leslocatie tijdens de les verlaten zonder dit aan de instructeur mede te delen. Dit is voor eigen veiligheid.  


Lidmaatschap en betalingen
15. Betaling lidmaatschap dient vooruit en in de laatste week van elke maand via automatisch incasso te gebeuren, conform de doorlopende SEPA machtiging op het aanmeldformulier. U hebt het recht, indien u het niet eens bent met afschrijving deze binnen 8 weken terug te boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Bij het ten onrecht storneren van betalingen behouden wij ons het recht voor deze opnieuw uit te voeren met verhoging van administratiekosten.  Seminars en speciale lessen kunnen wel cash per deel betaald worden. Annuleringen voor seminars en thematrainingen kunnen zonder extra kosten tot 1 week voor aanvang gedaan worden. Alle afmeldingen na deze datum worden 100% in rekening gebracht d.m.v automatische afschrijving.
16. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigt uitsluitend en alleen, indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt de onderhavige overeenkomst te willen beëindigen.  Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk. Telefonisch of persoonlijk opzeggen is niet mogelijk. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Deze maand dient men nog te betalen (uiteraard mag u deze maand nog gewoon trainen) Indien het lid een betalingsachterstand heeft is opzeggen niet mogelijk. Het lid moet aan alle betalingen voldoen alvorens op te zeggen.
17. Bij niet tijdige betalingen van de lesgelden wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. De kosten verbonden aan deze incasso komen voor rekening van de student.
18. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van SD&M om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
19. Het lesgeld dient ook voldaan te worden indien de student om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt. In goed overleg en met schriftelijke toestemming van een van de instructeurs kan tussentijds het abonnement opgeschort worden (ziekte, werkomstandigheden, stage, langer verblijf in het buitenland)
20. De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door SD&M worden aangepast. Dit in verband met eventuele indexeringen van zaalhuren, nutsvoorzieningen, opstallen, overheidsinstellingen of andere oorzaken. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.
21. Contributie, geleverde materialen en gedragen kleding wordt niet gerestitueerd.  
22. Het inschrijfgeld is 15,00 euro per inschrijving  (kids en teens krijgen een gratis trainings t-shirt ) 


Tijden, vakanties en feestdagen: 
23. SD&M behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op de dagen dat een van de instructeurs afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen zonder restitutie.
24. Op officiële en erkende feestdagen en in schoolvakanties is SD&M gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of teruggave. Tijdens deze periodes loopt de contributie gewoon door. Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.  De automatische incasso van de maand July word echter tijdelijk stopgezet i.v.m. de zomervakantie. Deze wordt dus niet doorbetaald. 


AANSPRAKELIJKHEID
25. SD&M en haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden, evenals Krav Maga Global (KMG) en de KMG instructeurs zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiele en/of immateriële schade (bijv. emotionele schade) van goederen of van leden dan/wel cursisten dan/wel studenten, noch voor persoonlijk of lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade.  
26. Cursist (of diens verantwoordelijke) verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend zal ontvangen voor eigen risico en rekening en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. 
27. Cursist (of diens verantwoordelijke) is zich ervan bewust dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich kan meebrengen en dat hij/zij eventuele gevolgschade die ten gevolge van de beoefening van Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines en/of het uitvoeren van een beroep/(school)opleiding  in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt.  
28. Tevens zal cursist (of diens verantwoordelijke) Krav Maga Global(KMG) en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. Door zijn inschrijving verklaart het lid de reglementen van de sportschool te accepteren, evenals de huisregels, de betalingscondities, en de vrijwaring van aansprakelijkheid.
29. De algemene voorwaarden en de huisregels van SD&M zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.SD-M.nl. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van SD&M te accepteren.

Veel gestelde vragen

Wat heb ik nodig voor een proefles?

 • Een Joggings- of trainingsbroek
 • Een t-shirt met korte mouwen. Dames, niet te laag uitgesneden!
 • Gympen voor indoor /zaal gebruik
 • Een flesje water
 • Een handdoek

Wat heb ik daarna nodig?

 • KMG t-shirt
 • Zwarte karate broek / KMG broek
 • KMG logo
 • Toque
 • Bitje
 • Beenbeschermers
 • Bokshandschoenen